menu

Cây thuốc quanh ta

Cây Tiểu đậu khấu - Elettaria cardamomum White et Maton

  • ydhvn

Cây Tóc thần, Ráng trắc - Adiantum capillus - veneris L

  • Cây Dược Liệu

Cây Tre gai, Tre gai rừng, Tre vườn, Tre lộc ngộc, Tre nghệ - Bambusa bambos (L.) Voss (B. arundinaceaRetz. var. spinosa Cam.)

  • Cây Dược Liệu

Cây Dây khai, Dây vàng hoan - Coptosapelta tomentosa (Blume) Vahl. ex Heyne var. dongnaiense (Pit.) Phamh

  • Cây Dược Liệu

Cây Tiểu đậu khấu - Elettaria cardamomum White et Maton

  • ydhvn

Cây Tóc thần, Ráng trắc - Adiantum capillus - veneris L

  • Cây Dược Liệu

Cây Tre gai, Tre gai rừng, Tre vườn, Tre lộc ngộc, Tre nghệ - Bambusa bambos (L.) Voss (B. arundinaceaRetz. var. spinosa Cam.)

  • Cây Dược Liệu

Cây Dây khai, Dây vàng hoan - Coptosapelta tomentosa (Blume) Vahl. ex Heyne var. dongnaiense (Pit.) Phamh

  • Cây Dược Liệu

Cây thuốc quanh ta